Strategiplan for Konnerud Idrettslag

Dato: 22.04.2022

Strategiutvalg: Kristin Ørmen Johnsen (Styreleder), Brage Rødal (Sportslig
Leder)
Medvirkende: Stein Erik Halck (Viken IK), Mette Rosseland (Viken IK), Arne
Madsen (KIL), Hovedstyret KIL, Gruppeledere KIL, Karianne Hajum (Daglig Leder
KIL).Verdier «TIM»
Tilhørighet – Inkludering – Mestring


Inkludering
Kil skal være trygt og åpent for alle, fritt for mobbing, rasisme og fysiskog psykisk vold. Vi skal aktivt inkludere de som ønsker å være en del av
KIL
Mestring
Alle i KIL skal få muligheten til å mestre gjennom utfordringer,
tilbakemeldinger, positive holdninger, lagbygging og egenutvikling
Tilhørighet
Alle medlemmene i KIL skal føle at de hører til et felleskap, hvor
samhold, stolthet og trygghet står i sentrum.

TIM som huskeregel blir lydhermende for «Team»

Visjon
Skape idrettsglede!
KIL skal være idrettslaget for alle - med et tilbud hvor alle som vil kan oppleve,
og være med å skape, idrettsglede.
Vi skal skape aktivitets- og idrettsglede - som varer ut livsløpet.

Slagord: Skape Idrettsglede!

Visjonen skal si noe om hvilket drømmemål vi har, hva vi strekker oss mot.
Slagordet skal være en forkortet enklere versjon av visjonen som er lettere å
bruke i det daglige for å sørge for at vi er på rett vei mot målet vårt.

Hovedpunkter
1. Idrettsglede
• Mestring og trivsel som viktige faktorer for idrettsglede
• Trenerutdanning og oppfølging som gir godt grunnlag for å skape
idrettsglede
• God kommunikasjon mellom grupper, trenere, foreldre og utøvere
Kompetanseutvikling, nysgjerrig søken etter kunnskap for å bli
enda bedre til å skape idrettsglede i lag og hos individer
2. Samlingspunkt
• Et tilbud for alle
• Sosialt og trygt miljø
• Anlegg som inviterer til aktivitet, lek og utøvelse av idrett
• Samfunnsansvar hvor vi skaper idrettsglede også for andre enn
våre medlemmer
• Alle mennesker med sine ulikheter har en plass i KIL
3. Langsiktig
• Økonomisk bærekraft
• Sosial bærekraft
• Kompetanseutvikling i alle ledd
• Aktiv bruk av års-hjul
• Prosjekter med levetid og bærekraft
• Stadig utvikling av tilbud, evne til fornying – se inn i fremtiden

Misjon
• Idrettslaget er til for alle som ønsker å oppleve idrettsglede og
engasjement.
• Vi skal nå visjonen vår gjennom god treneropplæring,
kunnskapsdeling, gode anlegg, og et brennende engasjement for
mennesket i bevegelse.
Misjonen beskriver hvem vi er til for og hva vi gjør og skal gjøre i hverdagen for
å nå visjonen vår.

Målsetting
• Drømmemål: Skape idrettsglede og aktivitetsglede for alle våre
medlemmer som varer livet ut
• Anleggsmål: Nye Konnerud Arena 2027, større banekapasitet, utbedring
av eksisterende anlegg, bygging av nye anlegg. (Detaljerte beskrivelser av
anleggsmål i anleggsplanen).
• Aktivitetsmål: Flere barn, ungdom, voksne og eldre voksne som aktive
medlemmer i laget, hele livet. Økning av medlemsmassen med 5% fra
2022-2025.
• Organisasjonsmål: Tydelighet - Bedre kommunikasjon og
informasjonsflyt.
• Kunnskapsmål: Beste i Norge på internkursing av trenere.
• Samfunnsansvar: KIL skal skape idrettsglede også for andre enn bare
våre medlemmer i ulike prosjekter.

Tiltak:
- Utbedre nettside
- Transparent kommunikasjon om vedtak, økonomi og planer
- Tydeligere markedsføring
- Månedlig tilbud om utdanning, kursing og oppfølging med
mentorordning, veiledning, og forum.

Handlingsplan
Handlingsplaner er den viktigste planen for endring og gjennomføring av tiltak.
I handlingsplanen ligger det ulike punkter:
1. Gruppene
Gruppestyrene utarbeider en plan med målsettinger for gruppen etter
retningen i strategiplanen. Gruppen lager en handlingsplan med hva som
skal gjøres for å oppfylle målene i planen.
2. Administrasjon
Administrasjonen utarbeider ulike informasjonskanaler for at
medlemmer skal få satt seg inn i planen for laget på en enkel og
informativ måte.
3. Kurs
Sportslig leder i laget implementerer strategiplan i trenerkurs,
fagkvelder, årgangsmøter og lignende for at alle i trenerverv er
innforstått med innholdet og hvor man finner informasjonen.
4. Nettside
Strategiplanen skal være tydelig og synlig på nettside før sommeren 2022
etter vedtak i Årsmøtet.

Formålet med planen
Formålet med en Strategiplan i KIL er å tydeliggjøre for medlemmer i laget,
gruppestyrer og eksterne aktører hva vi sikter mot å gjøre, hva vi har bestemt
oss for at vi skal gjøre, og hvilke verdier som ligger til grunn for vår daglige drift.
Strategiplanen skal sette hovedretningen for gruppene i laget slik at vi alle
samles om en retning i de kommende år. Disse hovedtrekkene bruker hver
gruppe når de lager sine mer spesifikke tilpassinger, mål og handlingsplaner
etter strategiplanen.


Verdiene som fremheves skal gjennomsyre hele organisasjonen og daglig være
en påminner om at vi beveger oss mot den visjonen og de mål vi har satt oss.

Prosessen i utarbeidelsen med planen
Prosessen med utarbeidelsen av planen har fulgt noen ulike faser, disse fasene
kan deles i fire:
1. Idemyldringsfasen
2. Datasamlingsfasen
3. Sammenstillingsfasen
4. Avgjørelsen

Idemyldringsfasen
• Vedtak i styret
• SWOT analyse fra styret
• Det sendes mail til gruppene om oppstart av strategiprosess og invitasjon
til møte for medlemmer 6. desember.
• Planleggingsmøte med Viken idrettskrets
• Analysen sendes gruppene – gis bestilling på innspill
- Verdier
- Visjon (og mål)
- Virksomhetside/misjon
• Invitasjon til 6. desember går ut i laget

Datainnsamlingsfasen
• Åpent møte idrettshuset 6. desember (ble ikke gjennomført - korona)
• Spørreundersøkelse/tilbakemeldingsskjema blir gjort tilgjengelig
• Informasjon i Konnerud Sport – invitasjon til innspill
• Sammenstilling av innspill fra spørreundersøkelse, mailer, swot
undersøkelse i styret og eksterne innspill fra Viken Idrettskrets
• Første utkast styret – sendes gruppene for innspill

Sammenstillingsfasen
• Innspill fra grupper blir gitt før 7. mars, to grupper har innspill
• Innspill fra relevante eksterne fagpersoner
• Styrets medlemmer kommer med utformingsinnspill
• Innspillene sammenstilles av sportslig leder

Avgjørelsen
• Fremlegg for Årsmøte
• Mål for prosessen godkjennes/vedtas
• Styret vedtar endelig plan