Sportsplan Konnerud Fotball

Denne sportsplanen skal være en støtte og et verktøy for alle som er involverte i Konnerud
Fotball, både trenere/ressurspersoner, foreldre/foresatte og utøvere. Konnerud Fotball er
en betydelig aktør i lokalsamfunnet og både har og tar et stort samfunnsansvar med
integrering, helse, holdninger og verdier. Vi håper at alle bruker sportsplanen aktivt for å få
forståelse av hvordan Konnerud Fotball ønsker å legge til rette for at barn og unge skal
lære fotball og sosialt samhold gjennom mestring, trivsel og glede.